A negyedikesek szóbeli felvételi vizsgája

A szóbeli meghallgatás tantárgyanként legfeljebb 10 percig tart, ezt néhány perc kötetlen beszélgetés követi az osztályfőnökkel (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, olvasmányok, tanulmányi versenyek, sport, stb.).

Magyar nyelv és irodalom

A feladatok egy szövegből (a korosztálynak megfelelő költemény) és a hozzá tartozó kérdésekből állnak.

Olvasás és szövegértés
 • a szöveg egy részének (átlagosan 2-3 versszakának) hibátlan felolvasása;
 • a mű megértése, a szövegértéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása;
 • mesei jellemzők ismerete.
Nyelvtani ismeretek
 • alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, igekötő) felismerése;
 • hangutánzó szavak.
Helyesírási ismeretek
 • igekötős igék;
 • felszólító módú igék;
 • „ly” és/vagy „j”;
 • rövid és hosszú magánhangzók és mássalhangzók helyesírása.
Anyanyelvi jártasság
 • hasonló hangzású szavak jelentéseinek elkülönítése;
 • a szövegbeli régies kifejezések megértése;
 • szavak jelentése;
 • szólások és közmondások ismerete;
 • rokon értelmű kifejezések;
 • nyelvhelyességi kérdések.
Értékelés

hangos olvasás: 4 pont
feladat megértése: 4 pont
feladat megoldása: 12 pont
kommunikáció: 3 pont
 


Matematika

Gondolkodási módszerek
 • összefüggések felismerése, megfogalmazása;
 • nyitott mondatok igazsághalmazának megállapítása;
 • szöveges feladatok megoldási módszerének ismerete és alkalmazása;
 • számsorozatok folytatása a felismert szabály alapján;
 • egyszerű kombinatorikus feladatokban az összes lehetőség megkeresése;
 • elemek elhelyezése adott tulajdonságú halmazokba;
 • igaz, hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése;
 • egyszerű logikai feladatok megoldása.
Számtan, algebra
 • írásbeli műveletek végzése 1000-es számkörben;
 • számok helyes olvasása, írása, azok helyi érték szerinti bontása 1000-es számkörben;
 • számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése;
 • helyes műveleti sorrend ismerete több művelet esetén;
 • relációs jelek pontos értelmezése, használata;
 • tört fogalmának ismerete, a törtrész értelmezése rajzos formában;
 • grafikonról, táblázatból adatok olvasása, összefüggések megállapítása.
Geometria
 • síkidomok, testek létrehozása adott feltételekkel;
 • a kocka és a téglatest tulajdonságainak ismeret (lapok, csúcsok, élek száma);
 • feladatok megoldása a tanult mértékegységekkel;
 • a téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása;
 • egyszerű geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete
Értékelés

feladat megértése: 6 pont
feladat megoldása: 14 pont
kommunikáció: 3 pont


Összes pontszám: 50 pont
 • Magyar nyelv és irodalom: 23 pont
 • Matematika: 23 pont
 • Beszélgetés: 4 pont